black rectangle

 


Végfelhasználói licencszerződés

WohnderJet Agro H20 Controller

iOS alkalmazás

Szerződő Felek:

Az Alkalmazás letöltésével, illetve használatával, az Alkalmazás regisztrációjához kapcsolódó személyes adatai megadásával Ön mint Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadja, hogy jelen Végfelhasználói Licencszerződés Ön, mint a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre nem pedig az Apple-el. Az alkalmazással kapcsolatos felelősség kifejezetten a Szolgáltatót terheli, nem pedig az Apple-t.

másrészről

az WohnderDrone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Fuvar utca 7., Cégjegyzékszám:20 09 077734, Adószám:27183438-1-20) mint szolgáltató, a továbbiakban: „Szolgáltató”

– Felhasználó és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: „Felek”

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. A szerződés tárgya

1.1 A „WohnderJet Agro H20 Controller Alkalmazás” Szolgáltató által egyedileg fejlesztett alkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás”), amely Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Az Alkalmazás a szerzői jog, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védelme alatt áll, azok jogosultja a Szolgáltató.

Szolgáltató tulajdonát képezi az Alkalmazás, valamint az Alkalmazás valamennyi („online” és nyomtatott) dokumentációja, ill. ezek bármilyen formában rögzített minden fajtája.

1.2 A Alkalmazás egyes funkcióinak részletes leírását a Termékkel együtt átadott felhasználói leírás tartalmazza, amelynek használati joga a Licencben benne foglaltatik.

II. A felhasználási jogok

2.1 Szolgáltató, mint az Alkalmazás kizárólagos jogtulajdonosa az Alkalmazásra vonatkozó határozatlan időtartamra szóló, korlátozott, nem kizárólagos és át nem ruházható felhasználói jogot biztosít Felhasználó részére a jelen Szerződésben meghatározott díj Felhasználó általi maradéktalan megfizetésével az Alkalmazás saját célokra történő a Apple Store Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Használati Feltételek) és az Apple Store éppen érvényes Üzleti és Programszabályzatának megfelelő használatára bármely, a Felhasználó tulajdonában vagy használatában lévő IOS operációs rendszerrel működő eszközön. Ennek keretében a Felhasználó jogosulttá válik az Alkalmazás telepítésére, és jogosulttá válik azt a licenc érvényességi ideje alatt saját céljaira használni.

2.2 Szolgáltató jelen Szerződés keretében legfeljebb egy (1) felhasználóra meghatározott licencet (a továbbiakban: „Licenc”) ad át Felhasználónak, azonban az Alkalmazás vagy bármely elemének tulajdonjogát nem ruházza át. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználók száma ne haladja meg a jelen Szerződésben engedélyezettet.

2.3 Szolgáltató jelen Szerződés keretében az Alkalmazás forráskódját nem adja át a Felhasználó részére.

2.4 Felhasználó nem jogosult a Licencet a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek részben vagy egészben átengedni, valamint nem jogosult az Alkalmazást semmilyen jogcímen harmadik személynek a tulajdonába, birtokába vagy használatába adni.

2.5 Felhasználó nem jogosult az Alkalmazás módosítására és/vagy továbbfejlesztésére, többszörözésére, forgalmazására, valamint nem fejtheti vissza, nem választhatja szét az Alkalmazást, továbbá nem jogosult sem közvetlen, sem közvetett módon visszafejteni programkódot és nem kutathat forráskód, objektumkód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után. Az Alkalmazást Felhasználó csak saját belső üzleti céljaira használhatja fel.

2.6 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás használatához elengedhetetlen annak regisztrálása a Szolgáltató által biztosított felületen.

2.7 Felhasználó az Alkalmazást csak rendeltetésszerűen használhatja, a felhasználói leírásban foglaltak teljes körű betartása mellett.

2.8 Felhasználó köteles megakadályozni, hogy illetéktelen személy az Alkalmazáshoz hozzáférjen, az Alkalmazást használja, vagy lemásolja.

III. Szellemi alkotások

3.1 A Felhasználó elfogadja, hogy az Alkalmazás védett szellemi alkotásokat tartalmaz, és hogy ezen szellemi alkotások használatára, felhasználására a Felhasználó a Szerződésben kifejezetten biztosított jogosultságokon túlmenően nem jogosult. Az Alkalmazásban, valamint annak felületén megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, az Alkalmazásban elérhető fényképet, grafikát és egyéb anyagokat, az Alkalmazás felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató kizárólagos joga, és az Alkalmazás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Szerződés továbbá nem biztosít a Felhasználónak semmilyen jogot a Szolgáltató nevének vagy védjegyeinek bármilyen formában történő használatára, hasznosítására. Amennyiben bármely harmadik fél olyan követelést támaszt, miszerint az Alkalmazás, illetve az Alkalmazás birtoklása, használata ezen harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogait sérti, úgy a Szolgáltató, nem pedig a Apple felelős az ilyen igények kivizsgálásáért, az esetleges alapos igények teljesítéséért.

IV. Felhasználási díj

4.1 A felhasználási jogok biztosításáért Felhasználó felhasználási díjat nem köteles fizetni a Szolgáltató részére, a Szolgáltató azonban fenntartja a jogot, hogy a későbbeikben a szolgáltatást fizetőssé tegye, vagy applikáción belüli vásárlást vezessen be.

V. Felelősség

5.1 Szolgáltató kijelenti, hogy az Alkalmazást, mint saját szellemi terméket jogosult forgalmazni, és az általa átadott Alkalmazáson harmadik személynek nincs olyan joga, jogosultsága, amely a Felhasználó a jelen szerződéssel biztosított felhasználási jogát korlátozná, vagy kizárná.

5.2 Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó általi átvételt követő 3 hónapon át az Alkalmazás megfelel az Alkalmazáshoz tartozó dokumentációban megadottaknak.

A felmerülő hibák kivizsgálását és kijavítását a bejelentéstől számított legkésőbb 3 napon belül megkezdi, amennyiben az telefonos segítségnyújtással, vagy elektronikus úton történő adatküldés alapján történő javítással nem javítható ki.

5.3 A Szolgáltató nem felelős bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, üzleti forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget az Alkalmazás helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért.

Szolgáltató nem szavatolja, hogy (a) az Alkalmazás maradéktalanul kielégíti a Felhasználó speciális igényeit, illetve együttműködésre képes a Felhasználó egyéb szoftvereivel (b) az Alkalmazás megszakítás nélkül, biztonságosan, hibamentesen működik, (c) az Alkalmazás használatának eredményeképp létrejött adatok megbízhatóak és minden esetben pontosak, (d) az Alkalmazás vagy a Szolgáltató által ezzel kapcsolatban nyújtott bármely egyéb szolgáltatás megfelel a felhasználói elvárásoknak, (e) az Alkalmazásban jelentkező hibák azonnal kijavításra kerülnek. Semmilyen, a Szolgáltató vagy annak képviselője által adott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás nem teremt ettől eltérő, ezt meghaladó felelősségvállalást a Szolgáltató részéről.

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) az Alkalmazás nem rendeltetésszerű használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása az Alkalmazásra, illetve (d) bármilyen más károkozó magatartás ill. esemény.

Az Alkalmazással kapcsolatosan esetleg felmerülő bármilyen igény (kártérítési vagy kártalanítási igény, költségtérítés) kizárólagosan a Szolgáltatót terheli; a Felhasználó az Alkalmazás letöltésével, telepítésével, illetve használatával elfogadja, hogy az Apple-t e körben – az irányadó jogszabályok által megengedett mértékben – felelősség vagy kötelezettség nem terheli. Az Alkalmazással kapcsolatos esetleges szavatossági vagy garanciális követelés esetén a Felhasználó köteles értesíteni az Apple-t a Használati Feltételeknek megfelelően. Hasonlóképpen a Szolgáltatót, nem pedig az Apple-t terheli a felelősség a végfelhasználó vagy harmadik fél által támasztott, az Alkalmazáshoz, illetve az Alkalmazás birtoklásához, használatához kapcsolódó bármilyen követelés, ideértve (i) a termékfelelősségi követeléseket, (ii) az irányadó jogszabályi követelményeknek való meg nem felelés, valamint (iii) a fogyasztóvédelmi vagy más hasonló tárgyú követelések tekintetében

5.4 Megszűnik a Szolgáltató felelőssége az Alkalmazással kapcsolatban a nem rendeltetésszerű vagy illetéktelen használat esetén, továbbá akkor is, ha a Felhasználó vagy harmadik személy a Szolgáltató előzetes beleegyezése nélkül az Alkalmazást módosítja, vagy más módon megváltoztatja.

5.5 Szolgáltató a jelen Szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb a Felhasználó által az Alkalmazásért fizetett összeghatár erejéig terjed.

5.6 Amennyiben Felhasználó a jelen Szerződés 2.4 pontjában foglalt előírásokat megszegve lehetővé teszi, hogy harmadik személy az Alkalmazást engedély nélkül használja, a szerződésszegésével összefüggésben okozott károk megtérítésére köteles.

VI. A Szerződés hatálya, megszűnése

6.1 A jelen Szerződés az Applikáció regisztrálásával egyidejűleg lép hatályba, és határozatlan időtartamra köttetik.

6.2 A Szerződés és az az alapján biztosított felhasználási engedély továbbá automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha a Felhasználó nem tartja be a Szerződés és felhasználási engedély egyéb irányadó feltételeit. A felhasználási engedély megszűnésekor a Felhasználó köteles felhagyni az Alkalmazás használatával, és eltávolítani az Alkalmazás minden egyes példányát vagy azok bármely, a Felhasználó által tárolt részét. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazás kivezetéséről döntsön, az Alkalmazás forgalmazásával vagy a szolgáltatásával bármikor felhagyjon, vagy a szolgáltatást korlátozza, az irányadó jogszabályi rendelkezések és szabályzatok figyelembe vételével, a felhasználók külön értesítése nélkül. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha az irányadó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően járt el.

VII. A licencfeltételek változásai

7.1 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Applikációra vonatkozó licencfeltételeket rendszeresen felülvizsgálja, és azokat módosítsa. A licencfeltételek megváltozásáról a Szolgáltató az Applikáció felületén, az Applikáció következő alkalommal történő használatakor értesíti A Felhasználót. A Felhasználó az Applikáció további használatával elfogadja a Szerződés módosítását.

VIII. Hozzájárulás adatok használatához:

8.1 A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató bizonyos műszaki és kapcsolódó adatokat gyűjtsön, ideértve a Felhasználó eszközére vonatkozó műszaki paramétereket, a futtatott operációs rendszer és alkalmazások, valamint a kapcsolódó perifériák adatait, lokációs adatokat (permetezés helyszíne), lémennyiséget, cseppméretet, dátum + aktuális idő  (permetezés dátum), dózis, növénykultúra, permetezőszer, repülési magasság, repülési sebesség, valamint a szoftverfrissítések létrehozásához kapcsolódóan a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat is. A Szolgáltató jogosult ezen adatok használatára a termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére mindaddig, amíg azok nem azonosítják a Felhasználót, azaz amíg ezen adatok nem minősülnek személyes adatnak.

IX. Vegyes és záró rendelkezések

9.1 Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel és kizárólag írásban módosíthatják, illetve egészíthetik ki. 

9.2 Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. Tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Irányadó jog: Az Alkalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók. Tekintettel az Alkalmazás nemzetközi szintű hozzáférhetőségére, a Felhasználó kijelenti, hogy az Alkalmazás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben az Alkalmazás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

A Szerződés nyelve: A Szerződés magyar nyelven jön létre. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szerződés magyar nyelvű változatát más nyelvre is lefordíttatta, azt csak a felhasználók kényelme érdekében tette, és ebben az esetben is a magyar nyelvű változat az irányadó a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyra. Amennyiben a magyar nyelvű Szerződés és annak bármilyen más nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

𝘅
ÉRDEKLŐDÖM🇬🇧 ENGLISH
Szechenyi2020